top of page

Creative Director: TORU MURATA
Art Director: NAOKO TANIMOTO
Designer:NAOKO MAEDA.YURI KIMOTO
Copy Writer: DOMU FUJISHIMA
Photographer:CHIHIRO AONO

bottom of page