top of page

Creative Director:JIN SAITO.KOICHI KATSUMATA
Art Director:NAOKO TANIMOTO
Designer:NAOKO MAEDA.MIKA SASAKI
Copywriter:KOICHI KATSUMATA.YOKO HIROTA
Photographer
:TAKAHIRO KOJIMA

bottom of page