top of page

Creative Director: TETSUYA TOKIMATSU
Art Director: NAOKO TANIMOTO
Designer: YOSHIMI OSAWA
Copy Writer: YUKIKO KUMAZAKI
Photographer:SEIKO ISHIKAWA

bottom of page